Aktualności

Parametry powietrza wilgotnego – definicje i wzory

W praktyce projektowania urządzeń HVAC interesuje nas, w jaki sposób zmieniają się parametry powietrza. W zwykle używamy do obliczeń specjalistycznego oprogramowania lub odczytujemy dane z wykresu Molliera, ale podstawowe definicje warto pamiętać.

Parametry powietrza wilgotnego

Wilgotność bezwzględna powietrza γ

– stosunek masy pary wodnej mw zawartej w powietrzu do objętości powietrza V dana wzorem:
Parametry powietrza wilgotnego - wilgotność bezwzględna powietrza - wzór

Wilgotność bezwzględna masowa powietrza x

– stosunek masy pary wodnej mw zawartej w powietrzu do masy powietrza suchego mp dana wzorem:
Parametry powietrza wilgotnego - wilgotność bezwzględna masowa powietrza - wzór

Wilgotność względna powietrza φ

– stosunek wilgotności bezwzględnej γ do wilgotności maksymalnej γmax, wyrażony w procentach, dany wzorem:
Parametry powietrza wilgotnego - wilgotność względna powietrza - wzór

Wilgotność maksymalna powietrza γmax, oznacza taką ilość pary wodnej zawartej w powietrzu, powyżej której nastąpi wykraplanie wody.

Punkt rosy

Powietrze nasycone – powietrze zawierające w danej temperaturze możliwie największą ilość pary. Temperaturę tę nazywamy temperaturą punktu rosy. Dla punktu rosy wilgotność względna wynosi 100%. Obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy spowoduje wykroplenie się wody w postaci mgły.

Entalpia i

W projektach układów HVAC entalpię powietrza wilgotnego wyznaczamy jako sumę entalpii powietrza suchego ip oraz entalpii zawartej w nim pary wodnej iw i odnosimy ją do (1+mw) kg powietrza:

Parametry powietrza wilgotnego, entalpia powietrza wilgotnego - wzór

Jednostką entalpii jest [J/kg]. W praktyce najczęściej korzystamy z różnic entalpii, dzięki którym możemy obliczyć energię danej przemiany powietrza (gdy dotyczy określonej masy powietrza) lub moc (gdy dotyczy strumienia powietrza).

Ciśnienie powietrza (wzór barometryczny)

Wzór barometryczny przedstawia zależność ciśnienia powietrza p od wysokości nad poziomem morza h oraz temperatury T.

Parametry powietrza - zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości - wzór

We wzorze R oznacza stałą gazową, p0 ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, μ masa molowa powietrza, natomiast g przyśpieszenie ziemskie.

Wykres Molliera

Zależności pomiędzy temperaturą, wilgotnością względną i bezwzględną oraz entalpią najprościej jest odczytywać z wykresu Molliera. Kalkulator online pozwalający na obliczenie podstawowych parametrów powietrza na podstawie wykresu Molliera można znaleźć pod adresem: http://hvac-calculator.com/. O przemianach powietrza wilgotnego i obliczeniach z nimi związanych napiszę w jednym z kolejnych wpisów.


projektowanie hvac - wykres molliera dla powietrza wilgotnego

Podobne artykuły

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

Centrale klimatyzacyjne &...

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie prze...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne &...

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w ...

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Mieszanie powietrza na wy...

Mieszanie powietrza (czyli zawracanie części powietrza wywiewanego z powrotem do pomieszczenia) jest najprostszą metodą odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. Poza odzyskiem energii, komorę mieszania w centralach kl...

Jezyk