Aktualności

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Mieszanie powietrza (czyli zawracanie części powietrza wywiewanego z powrotem do pomieszczenia) jest najprostszą metodą odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. Poza odzyskiem energii, komorę mieszania w centralach klimatyzacyjnych stosuje się również jako element służący do kontroli jakości powietrza lub wilgotności powietrza. W takich przypadkach stosunek ilości powietrza zawracanego do ilości powietrza świeżego ustalany jest na podstawie wskazań czujnika jakości powietrza lub wilgotności.

Mieszanie powietrza jako funkcja tzw. szybkiego grzania

W układach, które załączane są okresowo (np. centrale grzewczo-wentylacyjne w biurach załączane przed otwarciem biura i włączane lub przełączane w stan czuwania po jego zamknięciu) komorę mieszania (recyrkulację) wykorzystuje się w celu szybkiego podgrzania powietrza w pomieszczenia. W takim przypadku załącza się 100% recyrkulacji (czyli 0% świeżego powietrza) celem jak najszybszego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu. Po osiągnięciu właściwej temperatury (lub po określonym czasie – w zależności od ustawień układu automatyki centrali klimatyzacyjnej) recyrkulacja jest ustawiana na stałym, określonym przez projektanta poziomie wynikającym z zapotrzebowania obiektu na świeże powietrze.


Centrala grzewczo-wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym i recyrkulacją

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Aby określić parametry powietrza na wykresie Molliera należy zaznaczyć na nim punkt parametry powietrza na wlocie części nawiewnej komory mieszania (pkt. A) oraz na wlocie części wywiewnej (pkt. B). Jeśli wiemy, że zawartość świeżego powietrza na wylocie komory ma wynosić n%, to temperaturę (tO) i wilgotność bezwzględną powietrza (xO) na wylocie części nawiewnej komory mieszania obliczymy ze wzoru:


Komora mieszania - wzór na temperaturę powietrza na wylocie recyrkulacji


Komora mieszania - wzór na wilgotność bezwzględną powietrza na wylocie recyrkulacji

gdzie:

tA-temperatura powietrza na wlocie do komory mieszania po stronie nawiewu

xA-wilgotność bezwzględna powietrza na wlocie do komory mieszania po stronie nawiewu

tB-temperatura powietrza na wlocie do komory mieszania po stronie wywiewu

xB-wilgotność bezwzględna powietrza na wlocie do komory mieszania po stronie wywiewu


Recyrkulacja - komora mieszania, obliczenia parametrów komory mieszania na wykresie Moliera

Interpretację przedstawionego sposobu obliczeń temperatury na wylocie komory mieszania można doskonale zilustrować na wykresie Molliera.


Wykres moliera - recyrkulacja, komora mieszania, obliczenia temperatury i wilgotności

Podobne artykuły

Schemat automatyki centrali klimatyzacyjnej – program doboru

Schemat automatyki centra...

Jak napisałem we wcześniejszych artykułach dotyczących programu doboru automatyki central klimatyzacyjnych, w praktyce istotnym jest szybkie wykonanie projektu systemu sterowania centralą na potrzeby przygotowania oferty...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

Centrale klimatyzacyjne &...

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie prze...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne &...

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w ...

Jezyk