Aktualności

Centrale basenowe – program doboru firmy Dan-Poltherm

Program doboru

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm jest jednym z naszych najbardziej zaawansowanych produktów. Umożliwia on dobór i projektowanie urządzeń takich jak: centrale podwieszane, centrale w wykonaniu standardowym i zewnętrznym oraz centrale basenowe. Program pozwala na wykonanie projektu urządzeń z typoszeregów DP-Basic, DP-Comfort oraz DP-Pool dla natężeń przepływu powietrza w zakresie od 700m3/h do 40000m3/h. W tym zakresie dobierane mogą być centrale klimatyzacyjne nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne. Jak pokazano na poniższym rysunku, wprowadzanie danych centrali odbywa się w tradycyjny sposób: najpierw podajemy podstawowe parametry urządzenia i wybieramy typoszereg, następnie korzystając z interfejsu graficznego, określamy strukturę centrali po to by w ostatnim etapie podać parametry wybranych komponentów.

Etapy wprowadzania danych w programie doboru Dan-Poltherm: wybór podstawowych parametrów, graficzny edytor konfiguracji, definicja parametrów wybranych podzespołów
danpoltherm_scr1 danpoltherm_scr2 danpoltherm_scr3

Rezultatem działania programu jest zestawienie danych technicznych urządzenia oraz rysunek centrali wraz z informacją o jej rozmiarach. Program został wyposażony w możliwość eksportu wydruku do plików DOC i PDF oraz zwymiarowanego rysunku do pliku DXF.

Odzysk ciepła

Ze względu na fakt, że firma Dan-Poltherm kładzie duży nacisk na niskie koszty eksploatacji swoich urządzeń, w programie można wybrać szereg układów odzysku ciepła z powietrza wywiewanego: recyrkulacja, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, wymiennik przeciwprądowy, podwójny wymiennik krzyżowy czy odzysk glikolowy. Dodatkowo, każdy z tych elementów może być wyposażony w pompę ciepła, która pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczenia. Staranne projektowanie odzysku ciepła jest szczególnie istotne gdy w powietrzu wywiewanym występuje duża ilość ciepła utajonego. Taka sytuacja ma miejsce gdy projektujemy np. centrale basenowe lub centrale przeznaczone do pomieszczeń w których procesy przemysłowe generują dużą ilość pary wodnej.

Centrala basenowa z układem PRS

Centrala komfortu DP PRS z pompą ciepła oraz opracowanym przez firmę Dan-Poltherm systemem letniej i zimowej recyrkulacji PRS – rysunek wykonany w programie doboru

Centrale basenowe

W związku z tym, że firma Dan-Poltherm jest liderem na polskim rynku w rozwiązaniach systemów klimatyzacji i wentylacji basenów, również program doboru został przygotowany do projektowania odpowiednich central. Centrale basenowe, których parametry można wyznaczyć w prezentowanym narzędziu, to urządzenia złożone z elementu służącego do odzysku ciepła oraz jednej lub dwóch komór mieszania pozwalających na kontrolowanie wilgotności powietrza. Urządzenia te mogą być dodatkowo wyposażone w pompy ciepła a w najbardziej złożonych układach występują również rewersyjne pompy ciepła powietrze-powietrze, które radykalnie zmniejszają koszty związane z ogrzewaniem lub chłodzeniem powietrza. Wyznaczenie parametrów takich układów w sposób tradycyjny, ze względu na rekurencyjny charakter obliczeń, trwałoby kilka godzin. Wynika to z faktu, że przy obliczeniach na przemian korzysta się z programu doboru sprężarki, parownika, skraplacza, układu odzysku ciepła oraz wykresu Moliera. Ze względu na zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych, prezentowane oprogramowanie oblicza parametry central basenowych w czasie krótszym niż minuta. Dzięki temu projektant klimatyzacji może sprawdzić wiele wariantów wykonania dobieranego urządzenia.

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wyprodukowana przez firmę Dan-Poltherm

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wyprodukowana przez firmę Dan-Poltherm

Automatyka central basenowych

Sterowanie pracą central wyposażonych w pompy ciepła oraz 2 lub 3 komory mieszania (np. oferowana przez firmę Dan-Poltherm konfiguracja PRS) stanowi duże wyzwanie dla automatyka. Problemem zwykle jest znalezienie punktu pracy (stopnia recyrkulacji poszczególnych komór) zapewniającego najwyższy poziom współczynnika efektywności cieplnej pompy ciepła COP. Dzięki omawianemu programowi, projektant układu sterowania może określić optymalne nastawy recyrkulacji, dzięki czemu układ będzie pracował pobierając minimalną ilość energii.


centrale klimatyzacyjne basenowe - program doboru

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk