Aktualności

Ekoprojekt – obliczenia według rozporządzenia 1253/2014

Rozporządzenie komisji UE nr 1253/2014 dotyczące wymogów jakie muszą spełniać centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne (czyli popularny EKOPROJEKT [1]) ma znaczący wpływ na oprogramowanie obliczeniowe. Odpowiednie procedury obliczeniowe zależne są od przeznaczenia urządzenia:

  • system przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM);
  • system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych (SWNM).

Jednym z celów jest promowanie urządzeń wentylacyjnych o wysokiej sprawności i niskim zużyciu energii. Dzięki zastosowaniu ustandaryzowanych współczynników potencjalny użytkownik ma ułatwioną możliwość porównania parametrów central różnych producentów.

Ekoprojekt (EcoDesign) – obliczenia w programie doboru central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Parametry, które należy podać zgodnie z wymaganiami ekoprojektu zgromadzone są w załączniku nr III (dla urządzeń SWNM) oraz nr IV (dla urządzeń SWM) rozporządzenia 1253/2014. Z załączników wynika, że obliczenia należy wykonać dla kilku punktów pracy (filtry czyste, filtry średnio-zabrudzone) oraz dla właściwej centrali i tzw. centrali wzorcowej, w skład której urządzenie odzysku ciepła, wentylatory nawiewny i wywiewny oraz dwa filtry (rysunek poniżej) [2].

Ekoprojekt 1253/2014 obliczenia - wzorcowa centrala nawiewno-wywiewna DSW

Konfiguracja wzorcowa DSW (dwukierunkowy system wentylacyjny) na potrzeby obliczeń ekoprojektu 1253/2014

W naszym programie doboru central, wszystkie wymagane przez ekoprojekt obliczenia wykonywane są automatycznie. Następnie wyniki obliczeń porównywane są z ich granicznymi wartościami wymaganymi rozporządzeniem 1253/2014. W przypadku, gdy któryś z parametrów (np. sprawność urządzenia do odzysku ciepła czy wewnętrzna moc jednostkowa wentylatora) nie odpowiada normom, program sygnalizuje problem i sugeruje odpowiednie zmiany (np. zmianę urządzenia odzysku ciepła, zwiększenie średnicy wentylatora). Rezultatem działania programu jest wydruk z informacją o fakcie spełnienia wytycznych nałożonych przez ekoprojektu dla roku 2016 i dla roku 2018.

Ekoprojekt – niezbędne informacje

Poza wynikami obliczeń dotyczącymi centrali, rozporządzenie 1253/2014 nakłada na producenta również obowiązek publikowania informacji o współczynnikach przecieków powietrza, metodzie sygnalizacji zabrudzenia filtrów czy też stronę www zawierającą instrukcję demontażu urządzenia. Wszystkie te dane można wygenerować korzystając z naszego programu doboru.

Literatura

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8).

[2] Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Rynek Instalacyjny 5/2015

 

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk